Mr. Haim Singer

Head of Media Center and Photography Lab
Haim Singer
Amado 108