Sigal Baranowitz and Irene Goldberg Architects: RE-DESIGN | RE -DEFINE

Sigal Baranowitz and Irene Goldberg Architects: RE-DESIGN | RE -DEFINE

סיגל ואירנה

 

מרצות אורחות בסדרת הרצאות בקורס מיני סטודיו בעיצוב

https://technion.zoom.us/j/93623330346