Seeing the Sea | Creating a Resilient Coastline in Netanya

פרויקט גמר 2022
הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף עליזה ברוידא
אדר' נוף איזבלה לוי
הנחיית מחקר
ד"ר שירה וילקוף
נעה וינברגר
מסלול אדריכלות נוף

פרויקטים נוספים בסטודיו