Redefining the Good Life: Sustainable Living in Haifa’s Waterfront

פרויקט גמר 2022
הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף עליזה ברוידא
אדר' נוף איזבלה לוי
הנחיית מחקר
ד"ר שירה וילקוף
מיא כהן
מסלול אדריכלות נוף

פרויקטים נוספים בסטודיו