Productive bay – חזון עירוני לכלכלה מעגלית במפרץ חיפה

פרויקט גמר 2021
Productive bay

ערים בעידן הפוסט-תעשייתי צורכות כמויות אדירות של משאבים המיובאים לעיר ממרחק ניכר. דפוסי הזרימה של חומרים ואנרגיה במרחב העירוני הם ליניאריים במהותם- משאבים וסחורות מיובאות נצרכות בעיר ולאחר מכן נפלטות מהמרחב העירוני כפסולת וזיהום. תופעה זו מובילה לדלדול במשאבים הטבעיים ונזק סביבתי. הניכור ההולך וגדל בין מרחבי הצריכה ומרחבי הייצור הוא תוצאה של זרימות אנרגיה וחומר לא מאוזנות ברמה הגלובאלית. ברמה המרחבית נוצרה בהדרגה מגמה של דחיקת התשתית היצרנית לאזורי שוליים – "רחוק מהעין רחוק מהלב". 

על מנת לייצר תשתית עירונית בת קיימא, הפרויקט מציע להחזיר לעיר את תפקידה כמרחב יצרני, ולהפוך אותה ממרחב צריכה "חד כיווני"  למרחב שלוקח חלק באקו סיסטמה מעגלית של ייצור וצריכה מסוג חדש. הפרויקט מתמקד באזור מפרץ חיפה- מקרה בוחן קלאסי של הסביבה הדיכוטומית והמשובשת האופיינת למרחבים תעשייתיים בתוך ריכוזים עירוניים בעידן הנוכחי. הפרויקט מציע להחליף את המטבוליזם הליניארי הקיים במרחב המפרץ ברשת קשרים עירונית העושה שימוש מושכל ומעגלי במשאבים הטבעיים.

באמצעות שינוי המטבוליזם העירוני הפרויקט מבקש לאחות הן את הסדק המטבולי והן את הסדק העירוני וליצור סביבה יצרנית חדשה, בת קיימא ומקושרת לעיר, אשר במקום להיות שטח חיץ תהווה מרחב פורה לפעילות. ע"י מינוף הפוטנציאל הקיים של השטח כעורף נמל,  ניתן לפתח רשת קשרים לכלכלה מעגלית בת קיימא, שנשזרת כחלק ממרקם אורבני מתפתח ומייצרת מגוון הזדמנויות מרחביות וסביבתיות. טכנולוגיות ייצור חדשות ונקיות יותר מאפשרת עירוב שימושים ומימוש של הפוטנציאל הגלום בעיר כמקור למשאבים. התוצאה היא מערכת ענפה ומקושרת שמייצרת סביבה סימביוטית של חיים עירוניים וייצור תעשייתי בר קיימא. סביבה זו מהווה הזדמנות לטיפולוגיות חדשות של מרחביים עירוניים הקוראים תיגר על האבחנה בין מרחבי ייצור לצריכה ומאפשרים איכות חיים גבוהה לצד מודעות סביבתית ושימוש מחזורי וחסכוני יותר במשאבים.

הנחיית עבודה
אדר' שמעיה צרפתי
אדר' ישי וול
הנחיית מחקר
ד"ר אור אלכסנדרוביץ'
דינה גורודניצקי
דינה גורודניצקי
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
Productive bay

פרויקטים נוספים בסטודיו