Bottom up : top down

פרויקט גמר 2021
Bottom up : top down

לאורך ההיסטוריה, סידור השטחים הציבוריים בעיר דרך הגדרתם במרחב, מאפשר זרימה של חומר, אוויר ואנשים, יוצר מקום מפגש וביטוי של הקהילה ומאפשר את התפתחותה. לשטחים אלו חשיבות גדולה לקביעת אופי העיר ועיצובה, במיוחד בבניית ערים חדשות. בשיטת התכנון הנוכחית, שטחי הציבור אינם מתפקדים כלב התכנון  אלא הופכים למרחבי שארית אשר מכתיבים את דרך החיים בעיר בצורה המספקת את המינימום הדרוש לאדם הממוצע. התפרסות מבני הציבור והמגורים במרחב יוצרת מבנים המנותקים זה מזה ומביאה לחוסר קישוריות בין המרחבים השונים ולניתוק חברתי. ה"גידול" האחיד של מרחבי התכנון החדשים, בדומה לגידולי המונוקולטורה, יוצר מרחבים אחידים שלא מזינים את מערכות החיים הנבנות סביבם. הפיתרון לבעיה זו כרוך בבחינה מחודשת של שני מושגים: קרקע וקהילה, וביסוסם כגרעין ההתפתחות העירוני החדש הנותן תמונת מראה למצב התכנוני הקיים. 

האסטרטגיה התכנונית מתבססת על חזרה ליסוד: תכנון יחידה ציבורית עצמאית המשמשת כבסיס לקיום המערכת העירונית, מזינה אותה ומאפשרת את החיבור ליחידות ציבוריות אחרות במרחב. מערכת הבסיס יוצרת חלוקה והגדרה מחדש של תאי השטח העירוניים לתאי שטח חדשים רב שכבתיים אשר מתקיימים מתחת לאדמה ומעליה. אל מערכת הבסיס מתחברות יחידות חזרתיות המשמשות להקמת מארגי המגורים וליצירת קישוריות בין חלקי המערכת. זאת על ידי הגדרה מחדש של הרחוב העירוני כמערכת א-לינארית, מרובת צמתים המאפשרים סוגים חדשים של חיבורים אנושיים. מערכת זו מהווה מצע ליצירת קהילות סביב עניין מסויים ולמרחבים פיזיים היכולים לתפקד כמערכת קהילתית פעילה והטרוגנית אשר הופכת לעמוד השדרה העירוני הפעיל בעיר. 

הפרוייקט מתמקם בעיר חריש כמקרה בוחן. חריש הינה עיר חדשה המתפתחת במהירות. כיום, העיר מתמודדת עם אתגרים רבים הנובעים משיטת התכנון. נתונים אלו הופכים את חריש לעוד "עיר שינה", אשר אינה מצליחה להחזיק "עמוד שדרה" עירוני מתפקד. הצעת התכנון מתמקדת בשכונת "בצוותא", הממותגת כ"שכונה שיתופית" אך בפועל מתוכננת באותה צורת תכנון ובה חזרתיות שלא מאפשרת למגוון להתקיים. 

מהלך זה מציע מעבר מתכנון ערים מוצנחות לערים צומחות ומאפשר התפתחות עירונית הדרגתית, בעלת מרכז ושוליים תוך שימוש בתבניות חוזרות עם רבגוניות גבוהה. זאת על פי העיקרון בטבע שבו ככל שמארג יחסי הגומלין עשיר יותר, כן המערכת יציבה יותר ומסוגלת להתקיים לאורך זמן מתוך עצמה ולייצר מרחבים עירוניים עשירים, מקיימים ומגוונים יותר.

הנחיית עבודה
אדר' שמעיה צרפתי
אדר' ישי וול
הנחיית מחקר
ד"ר אור אלכסנדרוביץ'
תמר פרדקין זיג
תמר פרדקין-זיג
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
Bottom up : top down
Bottom up : top down
Bottom up : top down

פרויקטים נוספים בסטודיו