Metropolitan Crosswalk

פרויקט גמר 2021
Metropolitan Crosswalk

הפרויקט מתמקד בהתחדשות של אזורי קצה מנותקים בשולי ערים. אזורים אלו מוקמו באופן היסטורי בשולי העיר, והכילו שימושים שמטרתם הייתה לתמוך בחיי העיר, אך אופן תפקודם לא התאים לחיי יום יום בעיר – איצטדיונים, אזורי תעשייה ומסחר קמעונאי גדול. בהתאם, המרקם העירוני שנוצר בסביבת אזורי הקצה תומך בשימושים השונים, ומבוסס על מבנים גדולים מוקפים בחניות וכבישים רחבים. תהליכי התחדשות עירוניים משנים את אופיים של אזורי הקצה. הפרויקט בוחן את תהליכי ההתחדשות העירונית של אזורי הקצה.

האתר הנבחר הוא משולש הגבולות בין תל אביב, בני ברק ורמת גן, מרחב קצה מטרופוליני בין שלוש עיריות שונות. האתר מתאפיין בנתקים, הן פיזיים – מסילת רכבת, נחל הירקון וכבישים ראשיים, והן פרוגרמטיים- תעשייה, מסחר, תשתיות, ומתקני ספורט גדולים. השילוב בין השניים הוביל להיווצרות של מרחב קצה מנותק, בקנה מידה מטרופוליני.

תכניות עתידיות לאזור מעניקות הזדמנות לאחות את הנתקים ולייצר מרקם עירוני פעיל ומגוון. יחד עם זאת, מימוש השינויים המטרופוליניים, ובראשם מנהור מסילת הרכבת, הוא תהליך ארוך שאין ביכולתו לגשר על הימצאות הנתקים באופן מיידי.

 

הפרויקט מציע סטרוקטורה המורכבת מסופרפוזיציה של שני אלמנטים עיקריים: רשת רחובות חדשה ומפלס סיפון עליון. רשת הרחובות מתוכננת באופן שיאפשר רציפות בעתיד, לצד יצירה של סביבה הליכתית עוד בטרם מנהור מסילת הרכבת. עד למנהור המסילה החיבור נעשה באמצעות מפלס הסיפון המאפשר חיים עירוניים בשני מפלסים שונים. כך, הפרויקט מציע סטרוקטורה עירונית המתמודדת עם הנתקים העכשוויים ומייצרת ביניהם מרקם פעיל בהווה, המאפשר לייצר מרחב מטרופוליני רציף והליכתי בעתיד. 

הנחיית עבודה
פרופ' אדר' ברכה חיוטין
ד"ר אדר' דקלה יזהר
הנחיית מחקר
אדר' ליאת אייזן
אדר' אלעד הורן
רועי יוסיפוף
רועי יוסיפוף
תוכנית ארכיטקטורה ובינוי ערים
Metropolitan Crosswalk
Metropolitan Crosswalk
Metropolitan Crosswalk

פרויקטים נוספים בסטודיו