Living With Water | תכנון עירוני רגיש מים בראי עליית מפלס הים

פרויקט גמר 2021
Living With Water

פרויקט חוקר תרחיש עתידי הנובע מההתחממות הגלובלית המאיצה – עליית מפלס פני הים בשלושה מטרים עד שנת 2,100 . עליה זו, תייצר מפגש חדש בין העיר למים

כיום חסר תכנון לקראת תרחיש זה, כך שהמים עתידים לחדור אל היבשה ולהביא להרס תשתיות, מבנים, בתי גידול ומערכות אקולוגיות. אולם, גישת תכנון ארוכת טווח, מאפשרת לתכנן ולהתכונן למפגש זה ולבחון אותו כהזדמנות ליצירת מערכת עירונית המשלבת מים כאלמנט בתכנון העירוני.

הפרויקט מתמקד באזור חצי האי הירקוני בתל-אביב. הסטרוקטורה העירונית המוצעת, יוצרת מרחב גמיש היודע להכיל אירועי אקלים ומטיבה את איכות החיים בעיר. אסטרטגיית התכנון הינה מותאמת מקום ומתחשבת בסוגיות עירוניות מרכזיות של החזרת עתודת קרקע ציבורית לתושבים, המשכיות והליכות עירונית, כמו גם שטחים ציבוריים פתוחים ומגוון ובתי גידול אקולוגיים. כמו כן היא נותנת מענה להשפעות האקלימיות הצפויות, בהם: עליית מפלס פני הים, איי חום בקיץ, ואירועי שיא של סערות והצפות בחורף.

הפרויקט מבקש להעלות מודעות למשבר האקלים, ושם זרקור על היכולת שלנו כאינידיבידואלים וכחברה לקחת יוזמה פרואקטיבית בתכנון המרחב העתידי.

הנחיית עבודה
פרופ' אדר' ברכה חיוטין
ד"ר אדר' דקלה יזהר
ייעוץ
מישל פורטמן
אסיף ברמן
מתניה ז"ק
הנחיית מחקר
אדר' ליאת אייזן
אדר' אלעד הורן
רוני שומני
רוני שומני
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
Living With Water
Living With Water
Living With Water

פרויקטים נוספים בסטודיו