Health meets City

פרויקט גמר 2022
ענת מורדרר

הפרויקט עוסק במפגש שבין עיר ורפואה, בצל המגמות המשתנות במערכת הבריאות הנוגעות לכלכלה, קהילה וטכנולוגיה.

לאורך ההיסטוריה המקום בו טופלו חולים עבר שינויים אך דבר שנותר עד היום הוא ריחוק הסביבה הרפואית מחיי היומיום ותחושת דחיקת החולה מהמרחב האורבני. התפתחות הטכנולוגיה ומגפת הקורונה גרמו להאצת תהליכים המשפיעים על היחס שבין מערכת הבריאות, לבית ולקהילה. כך, התעצמה היכולת של החברה האנושית להכיל את החולים בסביבתה.  על אף שהרפואה בישראל נחשבת לבין הטובות בעולם, ניתן לראות כיצד לאורך השנים הרפואה הפרטית היא זאת המתפתחת ולכן בראייתי על הפרדיגמה העכשווית לשלב את הרפואה בחיי העיר. ההצעה נשענת על פיתוח מערכת של מרחבי ביניים במרחב רפואי אינטנסיבי ביותר, בבית חולים איכילוב בלב תל אביב. מערכת זו מבקשת לפרוץ את הגבולות ולהנגיש את הרפואה לקהילה תוך שילוב של מגורים ומרחבים ציבוריים.

הנחיית עבודה
פרופ"ח גבי שורץ
ד"ר דקלה יזהר
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
ענת מורדרר
תוכנית ארכיטקטורה ובינוי ערים
ענת מורדרר
ענת מורדרר
ענת מורדרר

פרויקטים נוספים בסטודיו