תהליך א-פורמלזציה

פרויקט גמר 2021
תהליך א-פורמלזציה

פרויקט התכנון מתמקד בכפרים הלא מוכרים הבדואים, כמקרה בוחן להתיישבות א-פורמאלית בארץ. ביטוי זה מעיד על קונפליקט מתמשך בין היישובים לבין הממסד התכנוני, המתמקד בסוגיית הבעלות על הקרקע. בעקבות כך יש מחסור בשירותים בסיסיים ביושבים והעדר של תכנון. אולם מתוך החיים בפועל של אוכלוסיות שלמות, היישובים מתפתחים באופן לא פורמאלי על ידי התושבים. 

בשנת 2007 הממסד הכיר ב 11 מהכפרים, אך במובנים רבים הכרה זו הינה חלקית, שמצד אחד הוא כן סמן אותם על המפות שלו, מצד שני הממסד הציע תכניות שלא בהכרח מתאימות למאפייני הישובים החברתיים או המקומיים.

פרויקט התכנון מעלה שאלות על תפקיד המתכנן, והתכנון בכללי ומבקש ממנו לשקול את הכלים שלו מחדש ,במיוחד כשהוא פוגש את המרחב האפורמאלי. הוא יעסוק בליצור משא ומתן בין כלי התכנון הפורמאלי שהם ביטוי לארגון, וסדר מרחבי, לבין אופני התפתחות המרחב הא-פורמאלי שהם ביטוי לחברה, תרבות ונתוני סביבה טבעיים. הוא מתמקד בכפר אבו תלול החצי מוכר כמקרה בוחן ליישוב א-פורמלי, בתוך אזור שנקרא 'מרכז השירותים' של היישוב, כמרחב המכיל מפגשים בין מערכות פורמליות וא-פורמליות.

הנחיית עבודה
פרופ' אדר' ברכה חיוטין
ד"ר אדר' דקלה יזהר
הנחיית מחקר
אדר' ליאת אייזן
אדר' אלעד הורן
אסמא אבורייא
אסמא אבורייא
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
תהליך א-פורמלזציה
תהליך א-פורמלזציה
תהליך א-פורמלזציה

פרויקטים נוספים בסטודיו