שטח הפקר

פרויקט גמר 2021

זנות הינה תופעה חוצת תרבויות של סחר בשירותי מין. מרבית גישות המחקר רואות בתופעה ביטוי לאלימות. הארגון המרחבי של זירות זנות הינו תולדה של תהליכים וכוחות אשר מתכננים ומארגנים את מיקומן בהתאם לתפישות החברתיות המקומיות. בדרך כלל, חברת הרוב מתייגת את הנשים בזנות כבזויות ובהתאמה, הכוחות המדיניים מפעילים מנגנונים הדוחקים את הזנות אל מרחבי עיר שוליים ומוזנחים. הסתרה זו, מאפשרת את המשך קיומה של הזנות ואף מביאה לפריחתה במרחבים אלו.

מאחר שלתופעה מאפיינים מרחביים מובהקים, פרויקט זה מבקש לבחון באיזה אופן יכולות פעולות מרחביות להשפיע על קיומן של סביבות זנות מובהקות. עם זאת, בשל ההבנה כי מנגנוני שיטור ואכיפה למיגור הזנות אינם מצליחים להשיג את מטרתם, מתגבשת אמביוולנטיות ביחס ליכולתה של הארכיטקטורה להוות פעולה יחידה אשר תביא לחיסול התופעה. לכן, באמצעות ניתוח הקשר הגורדי הקיים בין המרחב העירוני לבין מצבן של נשים המצויות בזנות, הפרויקט מבקש לפתח כלים אדריכליים היוצרים שיבוש כאמצעי לחשיפה ולהנכחה בסביבה העירונית של המחיר הכבד של התופעה המודחקת.

מיפוי זירות הזנות הפעילות בעיר ת"א, מעלה את מרחב התחנה המרכזית הישנה כזירת פעילות הזנות המקומית האינטנסיבית ביותר כיום. מרחב זה מאופיין באדישות למתרחש בו. למעשה, הוא רווי באדפטציות מבניות המאפשרות את קיומה של זנות זמינה ו"משגשגת" לצידם של חיי יומיום. אם-כך, ייתכן כי תכנון אדריכלי הפועל באופן ההופכי לזה שמאפיין מרחב זה כיום, יוכל לבטל את שקיפותן של הנשים בזנות. בהתאם, נקבעת אסטרטגיה לפיסול מחדש של פני הקרקע. במפלסי הרחובות הקושרים בין מוקדי הזנות מוצעת חפירה, ומגרש התחנה המרכזית הישנה, המהווה אבן שואבת מרכזית לפעילות הקשורה בזנות, הוא הנקודה שבה השינוי מגיע לשיא כאשר הקרקע מתבקעת אל מעל פני המבנים. גבולות הפעולות הטופוגרפיות מגדירים כיווניות לקרניים היוצאות אל עבר מוקדי הזנות, חוצבות במבנים ומייצרות מערכת תנועה אלטרנטיבית. צירוף פעולות אלו מטשטש את הגבול בין פנים וחוץ, בין פרטי וציבורי, כך שהמתרחש במרחב הפנימי, הפרטי והמודחק נחשף ומוצף אל החוץ הציבורי והתודעתי. 

הפעולות, אשר מערערות את יציבותו היומיומית של המרחב, באות לנפץ את האדישות המרחבית וחושפות את הא-נורמליות של המקום באופן פיזי. למעשה, הפרויקט מציג מרחב אלטרנטיבי בו מחירה הכבד של הזנות מונכח באמצעות פעולות אדריכליות המייצרות חשיפה ושיבוש של סביבה עירונית המשמשת בשגרה כזירה פרוצה ולא מופרעת לקיומה של זנות.

הנחיית עבודה
אדר' שמעיה צרפתי
אדר' ישי וול
הנחיית מחקר
ד"ר אור אלכסנדרוביץ'
ליאל סקלוזוב
ליאל סקלוזוב
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו