סטודיו Landbasics משבר אקלים וסביבה_נופים מקומיים

2022

נקודת המוצא של הסטודיו היא כי אדריכל הנוף הינו דמות מפתח בהתמודדות עם הסוגיות המרחביות הקריטיות לתקופה. הסטודיו מיישם גישה של עיצוב מבוסס מחקר; מניסוח סוגיה למיפוי רב מימדי של הביטויים המרחביים שלה בנוף ודיון ביקורתי באופן בו מתהווה המרחב בפועל. כך, מזהים הסטודנטים טריטוריות חדשות לפעולה.

פרויקטי הגמר באדריכלות נוף עסקו השנה בתופעות המרחביות הקשורות למשבר האקלימי והסביבתי, ואל מול המשך פיתוח והצטופפות המרחב הישראלי, אתגרים גיאו-פוליטיים ואתנו-לאומיים מתמשכים. התמקדנו בהיבטים המקומיים והאזוריים של המשבר הגלובלי, ולאופנים בהם אדריכלות הנוף נדרשת להתמודדות עם האתגרים המתרחשים לנגד עינינו ואשר צפויים להתגבר. שאלנו לדוגמה; מה תפקידיו של המרחב הציבורי, תכנון ועיצוב הנוף במרחב העירוני בעתיד ובשאיפה לעמידות וחוסן עירוני? כיצד שטחים פתוחים עשויים למתן השפעות שליליות צפויות, ולשחק תפקיד חשוב בשיקום מערכות אקולוגיות? כיצד פיתוחים טכנולוגיים מסוימים רלוונטיים לתהליכי תכנון, עיצוב וייצוג הנוף? מהן סביבות חיים מקיימות ומיטיבות? אלו היבטים באדריכלות הנוף ניתן לשכלל ולפתח/להעצים/לשכפל (וכו') לתחומים אחרים?

תרחישי עתיד מחייבים קריאה חדשה של המרחב, יחד עם תיעדוף וסט פעולות שהן מעבר להיררכיות ותפיסות עולם הקיימות, אלה שהובילו אותנו למצב כפי שהוא כיום. זאת במטרה ליצור סביבות חיים רב-תפקודיות, הקושרות יחד את החוויתי והפואטי יחד עם האקולוגי והסביבתי, החברתי והפוליטי.

הנחיית סטודיו
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף עליזה ברוידא
אדר' נוף איזבלה לוי
הנחיית מחקר
ד"ר שירה וילקוף

קבוצות סטודיו נוספות