Eco קוד רחוב

פרויקט גמר 2023

בשנים האחרונות אנו עדים לקידום מסיבי של פרויקטיי התחדשות עירונית ברחבי הארץ, הפועלים במגוון רחב של קני מידה, מהעירוני, לשכונתי ועד לבנייני. פעילות ענפה זו מתייחסת בבסיסה ליעדים כמותיים, הניתנים לתרגום כלכלי ומוציאות מהשיח כמעט כל התייחסות להשלכות על המרחב הפיזי הקיים והמשתנה. במקום למצות את הפוטנציאל הגלום בה לפיתוח מרחב חדש בריא ותוסס המשלב את הטבע בעיר, מדיניות זו של התחדשות עירונית "משטיחה" את תהליך התכנון, שגם כך כבול בנוקשות ובחוסר גמישות מערכת התכנון בישראל.

במפגש בין מרכיבי העיר השונים (מנתוניה הטבעיים ועד למוסכמותיה החברתיות) למדיניות ההתחדשות העירונית, מערכת התכנון בכללותה, נוצר פער תהומי. הדבר בא לידי ביטוי בדמות מגדלי בטון משוכפלים, גדרות וחניונים במפלס הרחוב, מחצבות מאובקות ועמודי חשמל שתולים בקרקע. התכנון הקבוע והאחיד, והעיר האורגנית והעשירה מתקיימים בדיסוננס מתמיד. החזון של עיר חיה, פעילה וירוקה, היודעת גם להכיל את הסביבה הקיימת ולהעצימה, הולך ומתרחק כשהפער רק הולך וגדל.

למעשה, מערכת הכלים התכנונית לוקה בחסר ולמעט ניסיונו האישי, כמעט ואין למתכנן כלים לייצור תכנון איכותני המתייחס לסביבה הקיימת, בתוך אותה מסגרת סטטוטורית כמותית ונוקשה. הכלים הקיימים היום (תשריט, הוראות ונספחים), בנוסף למערכת התכנון והשיקולים הכלכליים, פשוט אינם מספיקים. לאור זאת, הפרויקט בוחן כיצד ניתן לייצר מתודולוגיה להתחדשות עירונית, שתמקסם את הערכים הסביבתיים והאופי האורבני של העיר?

המתודה מציעה להוות שכבה נוספת על גבי הכלים הקיימים ולשמש כאמצעי עבור המתכנן ליצירת נקודת פתיחה תכנונית, מבוססת נתונים סביבתיים (מעטפת שמש, כיווני זרימת מים, טופוגרפיה, כיווני זרימת רוח, התייחסות לבינוי הקיים וכו') המטיבה עם סביבתה ומכירה אותה. כמו כן, מציעה לקדם מטרות תכנוניות שלעיתים קרובות נשכחות מאחור כגון, שימור הערכים הטבעיים הקיימים, מתן מענה לצרכים אנושיים, הנוכחיים והעתידיים, יצירת מרחבים ציבוריים חדשים תוך החייאה של מרחבים קיימים, יצירה והעצמה של חיות עירונית, עידוד מגוון פונקציונאלי דמוגרפי ופיזי וציפוף עירוני המאזן בין איכות לכמות.

שכונת קריית שפרינצק בחיפה משמשת כמקרה בוחן להדגמת המתודולוגיה. חיפה בכללותה שטופה בירוק, בעלת טופוגרפיה משמעותית ועשירה בוואדיות. שלוש מתוכן חולשות דרך שכונת קריית שפרינצק הממוקמת במדרונות המערבים של הר הכרמל, בין הר לים. כיום מקודמת בשכונה, כמו גם בשכונות החוף הסובבות אותה, תוכנית מסיבית להתחדשות עירונית המציעה גידול של 270% ביחידות הדיור. תוכנית זו ונתוניה הטבעיים הייחודיים של השכונה הופכים אותה לאידיאלית לבחינת השיטה המוצעת.

הנחיית עבודה
פרופ"ח אורח אורי הלוי
ד"ר איימן טבעוני
הנחיית מחקר
אדר' עומרי זליכה
אלמוג כהן
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו