התמודדות עם ניכור במרחביים עירוניים צפופים

פרויקט גמר 2023

בבחינת מחקרים הקושרים בין מאפייני המרחב הציבורי בערים צפופות לבין הבריאות הנפשית של המתגוררים בהן, נמצא כי קיים קשר ישיר בין התגוררות במרקם עירוני לבין סיכון מוגבר לירידה בבריאות הנפש  (מגזין UD/MH).  עולה כי על אף שהתכנון האורבני המיטיב עם האדם נחקר רבות בחמישים השנים האחרונות על ידי דמויות כמו ג'יין ג'ייקובס, וויליאם ווייט ונוספים, הידע שנצבר אינו מיושם במלואו. מטרת הפרויקט היא להעמיק את הקשר בין מאפיינים אדריכליים של מרקם עירוני לבין בריאות הנפש של משתמשיו.

שאלת המחקר היא באיזה אופן משפיע תכנון המרחב העירוני על בריאות הנפש בערים הנבנות בימינו, או העוברות התחדשות וציפוף. השאלה עוסקת בחיות העירונית ובשלומות, מושג המוגדר בפרויקט כמצבו הבריאותי של אדם בפן הפיזי, מנטלי ורגשי. ממצאי הפרויקט יתרמו לגיבוש סט כלים פרמטרים וסדרת הנחיות מרחביות לעדכון מדיניות עירונית בהתאמה לצרכים האנושיים ולקונטקסט.

השערת המחקר היא שככל שלמתכנן יהיו יותר כלים ושיטות תכנון השמים דגש על האלמנטים הפיזיים המקושרים לחיות עירונית, יתאפשר שיפור בבריאות הנפשית של המשתמשים. כלי המחקר הם איכותניים וכמותניים, וכוללים דיון בספרות, תצפיות, מיפויים, רישומים וסטטיסטיקות. באמצעות חקר הספרות הבוחן בדידות עירונית, עירוב שימושים וקנה מידה אנושי, נקבעו סדרת הנחיות מרחביות שמטרתן עדכון המדיניות העירונית. ניתוח מקרה בוחן אפשר פירוק למרכיבים פיזיים של מרקם עירוני בריא, שהיוו בסיס לכלי פרמטרי המקדם שלומות. ההנחיות המרחביות והכלי הפרמטרי יושמו בהמשך בארגון אורבני של עיר עתידית בהתאם לצרכיה ולזהותה.

האתר שנבחר הוא שכונת נאות פרס ב' שעתידה להבנות בדרום חיפה. השכונה מהווה המשך לשכונה שנבנתה בשנים האחרונות, הסובלת מביקורת על המחסור בקישוריות וריבוי חניות עיליות. אסטרטגיית ההתערבות כוללת אינטגרציה בין מרכיבים מקומיים של האתר כמו היותו מרחב מחבר בין שתי ערים, קרבתו למרכז הייטק, ולאצטדיון, לבין מרכיבי הכלי הפרמטרי שפותח. בשלב הבא נעשה תכנון מפורט ופיתוח בקנה מידה אנושי.

לאחר תהליך התכנון המפורט, נעשו שני תהליכי אנליזה, האחד הכולל ניתוח אקלים והשני ניתוח המבט האנושי. ניתוח המבט מאפשר לראות במודל התלת מימדי הממוחשב היכן מביט בן אדם ההולך בשדרה, לפי קביעת מסלול הליכתו. האנליזות הובילו לדיוק עקרונות התכנון המבוססים על חקר הספרות. גם בתכנון שנבע מתוך האנליזה נעשה שימוש בכלים פרמטריים שפותחו עבור פרויקט זה, כדוגמת חזית דינמית וחזית המוחלקת לפתחים וצמחיה. את תכנון זה בחנו שוב כלי האנליזה, וחוזר חלילה עד להשלמת תכנון מרקם עירוני המקיים את עקרונות הבריאות העירונית.

הנחיית עבודה
פרופ' אורח איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר ליאת אייזן
שיר קדמי
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו