סטודיו ארכיטקטורה [פרו]אקטיבית – אזרחות | חברה | כלכלה

2021

הסטודיו משמש כמעבדה ניסיונית לביקורת וחשיבה מחודשת על תהליכי השינוי שעוברים על מרחבים פיזיים דרך בחינה של שלושת הממדים: אזרחות, חברה, כלכלה. במובן זה, הארכיטקטורה נתפסת כשדה פעולה המאפשר התארגנות אזרחית המאתגרת את מערכות היחסים והקשרים עם הקונטקסט הפיסי, החברתי והפוליטי שבתוכו הם מתקיימים.

חשיבה ביקורתית זו בוחנת את תפקידה של הארכיטקטורה כסוכנת של שינוי תרבותי וחברתי במרחבים מורכבים: מרחבי גבול, מרחבים זמניים, מרחבים אסורים, ומרחבים הנוצרים ומתהווים מתוך קונפליקטים פוליטיים, חברתיים, כלכליים ואתנו-לאומיים. הדיון הארכיטקטוני באתרים טעונים אלו מתבסס על אתגור הסטרוקטורות המרחביות, התשתיות הפיזיות והמבנים החברתיים והכלכליים.

הקריאה המחודשת של מרחבים אלו עוסקת בתווך שבו מתעוררים קונפליקטים פוליטיים והיסטוריים, פערים חברתיים ואזרחיים וכן אלימות והדרה. זיהוי מערכות היחסים בין הסוכנים השונים ואיתור המרחב הפוטנציאלי לפעולה- הינם מרכיבים מרכזיים בדיון המרחבי והאזרחי. המהלך התיאורטי-תכנוני מתבסס על מיפוי ובחינה מחודשת של הכוחות השונים הפועלים במרחב. מהלך זה מבקש לאתגר את מערכת היחסים בין הכוחות והמוסדות שפועלים מלמעלה (Top-down mechanisms), לבין הכוחות הסוציו-כלכליים והתרבותיים הפועלים מלמטה(Bottom-up mechanisms) . בתווך זה הארכיטקטורה מתהווה כמעשה אזרחי.

הנחיית סטודיו
פרופ"ח גבי שורץ
אדר' זיו לייבו
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
אדר' אלעד הורן

קבוצות סטודיו נוספות