פרופ‘ יהודה קלעי

פרופסור אמריטוס

מסלול ארכיטקטורה
יהודה קלעי