Architect Michi Setter: תכנון משרדים מעוררי השראה

Architect Michi Setter: תכנון משרדים מעוררי השראה

האדריכל אורח בסדרת הרצאות בקורס מיני סטודיו בעיצוב, שנה שניה ארכיטקטורה

יתקיים בזום

https://technion.zoom.us/j/93623330346