איה דולב: חוסן עירוני וגורמים התורמים לרמתו – מיקוד ברשות המקומית

איה דולב: חוסן עירוני וגורמים התורמים לרמתו – מיקוד ברשות המקומית

העניין המחקרי והפרקטי בחוסן עירוני התרחב בעשורים האחרונים, בד בבד עם התרחבות מנעד הסיכונים שעמם מתמודדות ערים בישראל ובעולם. מחקר הדוקטורט מציע התבוננות חדשה במושג "חוסן עירוני", המעמידה במרכזו את חוסן הרשות המקומית (Municipal Resilience).
איסוף הנתונים וניתוחם בוצעו במתודולוגיה משולבת: כמותית, בהתבסס על מאגר נתונים ייחודי של פיקוד העורף המתייחס לכלל הרשויות המקומיות בישראל, ואיכותנית, באמצעות ראיונות עם בעלי תפקידים רלוונטיים ברשויות. פותח מדד לחוסן הרשות המקומית שאפשר השוואה של רמת החוסן ברשויות, לפי מאפייניהן. המחקר זיהה וניתח את משאבי ההון של התושבים ושל הרשויות, התורמים לרמת החוסן. מסקנותיו מעשירות את  הידע התיאורטי בנושא חוסן עירוני ויוצרות המלצות לשיפור רמתו בישראל. 

 

מנחי המחקר: פרופ' אמר' אמנון פרנקל ופרופ' אמר' נעמי כרמון