member-academic-staff-he

פרופ"ח דניאל אורנשטיין

דניאל אורנשטיין
פרופסור חבר
048294070
סגו 509
  • קורות חיים

  • תחומי מחקר

    סוציו-אקולוגיה, אקולוגיה בתכנון, שרותי המערכת האקולוגית, גידול אכלוסין וסביבה, מדיניות סביבתית. משנת 2019 משמש כנציג האקדמי לנושא קמפוס ירוק בטכניון.

  • הערות

    שעות קבלה: יום ה' בין השעות 15:00-16:00