ד”ר אפרת הילדסהיים


כבישים כמופעים נופיים של מודרניזם מאוחר: היבטים תרבותיים חברתיים ופוליטיים באדריכלות נוף בישראל 2000-1970 המחקר עוסק בכבישים כמופעים נופיים פוליטיים-אידיאולוגיים בתקופה סוערת של חוסר יציבות פוליטית, חברתית ותרבותית בישראל ובאופן בו הם מושפעים ומונעים מהיבטים אלו. המחקר נשען על גישה ביקורתית ביחס לנוף ולכבישים ובוחן מנגנונים ופרקטיקות של תשתיות וכבישים כמופעים פרפורמטיביים במושגים של המודרניזם המאוחר. מופעים נופיים אלו קושרים בין רעיונות מסורתיים באדריכלות נוף והיבטים של מודרניזם מוקדם, לבין רעיונות של המודרניזם המאוחר/השני/החדש המתאפיין ב'מפנה הטכנו-סוציאלי' באדריכלות, ובתפיסה מדעית מערכתית והנדסית של נוף, המתמקדת בניהול סיכונים ופתרון בעיות. חשיפתם של מנגנונים אלו והדיון במופעים הנופיים שלהם מעלה תמות מרכזיות באדריכלות נוף ומצביעה על גורמי השפעה ביחס לציר הזמן, המקום, והתמורות בחברה בישראל. מחקר אינטרדיסציפלינרי זה נשען על מתודולוגיה היברידית הקושרת המשגה (קונספטואליזציה) באדריכלות נוף ביחד עם מתודות מחקר היסטוריות-ביקורתיות כדי לבסס פרספקטיבות חדשות על אודות אדריכלות נוף בישראל. המחקר מתנהל בהנחייתה של פרופ' אדר' נוף טל אלון-מוזס ונתמך על-ידי הקרן הלאומית למדע ISF.


אפרת הילדסהיים