Table

שם כתובת עיר טלפון הערות
אאא כתובת א ירושלים 123456 הערה
בבב כתובת ב תל אביב 123456 הערה
גגג כתובת ג חיפה    
דדד כתובת ד     הערה הערה
ההה כתובת ה   98786554 כדגש
ווו   באר שבע 54354 כגדש
זזז כתובת ו   56454+6  
חחח   טבריה 5645  
טטט כתובת ז ניו יורק 5455