אדריכלות נוף

landscapewide2_3

במסגרת הלימודים לתארים מתקדמים, במסלול לאדריכלות נוף, יעסקו הסטודנטים בחידושים התיאורטיים, הערכיים והמעשיים המתגבשים כיום בעולם בתחום אדריכלות הנוף, תוך התייחסות לתנאים הפיסיים והסביבתיים, ההיסטוריים, התרבותיים והחברתיים המיוחדים לארץ.

הלימודים לתארים מתקדמים, במסלול לאדריכלות נוף, נעשים בקבוצות קטנות מאד ובאווירה אינטימית וחברית, בסיוע ידידותי ואישי של צוות המורים ואנשי הסגל. בעת הלימודים לתארים מתקדמים ייהנו הסטודנטים, במסלול לאדריכלות נוף, גם מהמכלול הגדול של כוחות המחקר, הידע וההוראה המצויים במסלולי לימוד אחרים, הקיימים בפקולטה לארכיטקטורה ובטכניון, כמו בנושאי אדריכלות, תכנון ערים ואזורים והנדסה סביבתית.

תכנית הלימודים, לתארים מתקדמים באדריכלות נוף, תדגיש תחומים המהווים את הבסיס התיאורטי לאדריכלות הנוף בארץ. תכנית הלימודים תזהה תחומי מחקר באדריכלות נוף שיהוו גם תרומה משמעותית לפרקטיקה המקצועית באדריכלות נוף, בארץ ובכלל. , בין היתר:

היסטוריה של אדריכלות הנוף – ההיסטוריה של אדריכלות הנוף בארץ מתמקדת בעיקר בהתהוות וביצירת הנוף המקומי, מהווה כר מחקרי פורה לבחינת תהליכים היסטוריים, ולבחינת קשרי הגומלין שבין עיצוב ותכנון הנוף לבין תחומי ידע אחרים

מערכות טבעיות כבסיס ליצירת סביבה מקיימת – לימוד וחקר המערכות הטבעיות, ערכיותן ופגיעותן יהווה בסיס למחקר בין תחומיים רבים, ביניהם: אקולוגיה של הנוף, שימור מגוון מינים ובתי גידול, ושילוב מערכות תשתית ארציות ואזוריות ברמה האסטרטגית והפיסית.

תכנון ועיצוב המרחב הציבורי – לימוד וחקר דמות המרחב הציבורי, על תפקידיו המסורתיים והחדשים. בחינת המרחב הציבורי, תוך התייחסות ליחסי הגומלין בין האקולוגיה והחברה העירוניות במציאות הישראלית.

תואר שני  (מוסמך) באדריכלות נוף

בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים קיים מסלול לתואר שני באדריכלות נוף, בסיום שתי שנות לימוד אקדמיות מקבלים הבוגרים תואר מוסמך באדריכלות נוף (.M.L.A). לתואר השני יכולים להירשם בעלי תואר ראשון באדריכלות נוף (.B.L.A), בעלי תואר ראשון באדריכלות (.B. Arch), כמו גם תלמידים בעלי תואר ראשון במקצועות אקדמיים אחרים. התואר השני באדריכלות נוף אינו תואר מקצועי ולכן אינו מעניק רישיון עבודה. בוגרי תואר שני באדריכלות נוף יוכלו להמשיך בלימודים לתואר שלישי במסלול תכנון ערים ואזורים, הקיים בפקולטה לארכיטקטורה, או להמשיך בלימודים לתואר שלישי במסלול אקדמיים הקרובים לאדריכלות נוף, כמו בבית ספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל-אביב, או להמשיך בלימודים לתואר שלישי במסלול אקדמיים במחלקות לאדריכלות נוף באוניברסיטאות אחרות, בחו”ל.

תואר שלישי (דוקטורט) באדריכלות נוף

מסלול לימודים לתואר שלישי (דוקטורט, או .Ph.D) באדריכלות נוף יפתח, לפי התכנון, בשנת 2016.

תחומי ההתמקדות המוצעים במסגרת הלימודים לתואר שני באדריכלות  נוף

היסטוריה ותאוריה של מרחב הנוף הישראלי – הלימודים יתמקדו בהיסטוריה ובתאוריה של אדריכלות הנוף בדגש על המרחב הישראלי ועל קשרי הגומלין בין היווצרות הנוף המקומי לבין תחומי ידע אחרים. הלימודים יעשו תוך שיתוף פעולה עם תחומי ההתמקדות האחרים, במסלול לתואר שני באדריכלות נוף ובמסלולים האחרים לתארים מתקדמים בפקולטה.

מערכות טבעיות כבסיס ליצירת סביבה מקיימת – הלימודים יתמקדו בהכרת המערכות הטבעיות, בהבנת הערכיות שלהן ורגישותן, כבסיס למחקר בנושאים מגוונים, ביניהם: אקולוגיה של הנוף, שימור מגוון מינים ובתי גידול והשתלבות נופית של מערכות תשתית ארציות ואזוריות.

תכנון ועיצוב המרחב הציבורי – הלימודים יתמקדו בהכרה ובהבנה של המרחב הציבורי, כזירה למחקר ולהתערבות, תוך התייחסות ליחסי הגומלין בין האקולוגיה והחברה העירונית, במציאות הישראלית.

בכל תחומי ההתמקדות המוצעים, לעיל, יתאפשרו גם שיתופי פעולה עם מחלקות ותכניות ללימודי תחומים אחרים, בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, בפקולטות אחרות בטכניון ובמוסדות אקדמיים אחרים.

3 תמונת של אדריכלות נוף