דרישות הלימודים למסלול לתואר דוקטור (Ph.D) בתכנון ערים

תנאי קבלה

המועמד צריך להיות בעל תואר שני מהטכניון או ממוסד מוכר אחר, בתכנון ערים ואזורים, או בתחום רלבנטי אחר (כפי שייקבע על ידי ועדת המסלול). המועמד צריך להוכיח מצויינות, שתתבטא ב:

 • ממוצע ציונים גבוה בלימודי מוסמכים וציון גבוה בעבודת המחקר לתואר שני (בדרך כלל לא פחות מ-88).
 • שמות של 2-3 ממליצים - מרצים באוניברסיטה ו/או מאנשי מקצוע, רצוי בעלי תואר ד"ר ; אחד הממליצים יהיה בדרך כלל המנחה בעבודת המגיסטר. את מכתבי ההמלצה אין לצרף לבקשה כמכתבים פתוחים, אלא הפנייה לממליצים תהייה על ידי המסלול

 

על המועמד לבחור מנחה לעבודת הדוקטורט מבין המורים במסלול, מורה שיתאים ויסכים להנחות בתחום שהמועמד מבקש להתמחות בו.

 

בשיתוף עם המנחה המיועד יגדיר המועמד את תחום התמחותו ויכין הצעה לתחום מחקר. כמו כן יגדיר המועמד את המסלול בו הוא מתכוון להשתלם מבין שני המסלולים האפשריים.

 

מועמדים אשר למדו לתואר שני במסלול לתכנון ערים ימשיכו את לימודיהם לתואר שלישי במסלול זה. גם מועמדים בעלי תואר שני מתחומים שונים (חיצוניים) יוכלו להתקבל למסלול לתכנון ערים, אך ידרשו להרחיב השתלמותם (ראו בהמשך). מועמדים חיצוניים המעוניינים להמשיך לחקור בתחומיהם הם, אך לערוך מחקר בנושא המחבר בין התחום המקורי שלהם לבין תכנון ערים, יוכלו לבחור ללמוד לתואר דוקטור במסלול הקרוי "לימודי סביבה" (בדרך כלל, עם דרישות פחותות להשלמות).

 

מועמדים אשר למדו במסלול לתכנון ערים ואזורים בטכניון בשנים האחרונות יגישו הצעת תחום מתומצתת (עד שני עמודים) אשר תתמקד בהצגה של תחום המחקר, כולל הרציונאל לחקירת התחום, ודיון קצר בגופי הידע הרלבנטיים. בנוסף לכך, תידרש אמירה ראשונית בדבר הדרך לבחינתן של הסוגיות שהוצגו. מועמדים "חיצוניים" ידרשו לפירוט רב יותר של הנ"ל (5-3 עמ') . הצעת התחום, בחתימת המועמד והמנחה המיועד, תיכלל בתיק המועמד, לקראת דיון בבקשת הקבלה.

 

הליכי קבלה

בקשות קבלה ללימודים לתואר דוקטור מתקבלות במשך כל השנה. על המועמד לרכוש ערכת הרשמה, למלא את הטפסים ולשלם תשלומים, כנדרש על ידי ביה"ס ללימודי מוסמכים של הטכניון. · תיק המועמד, כולל טפסי הרשמה והגדרת התחום יועבר ליו"ר ועדת המסלול, אשר י/תציג את עניינו בפני ועדת המסלול בישיבתה. · ועדת המסלול תמנה ועדת משנה אד הוק לדיון בקבלת המועמד ובחובות שיוטלו עליו. בוועדת המשנה ישתתפו בדרך כלל 3 חברים: המנחה המיועד (יו"ר) ושני חברים נוספים.

 

לקראת ישיבתה של ועדת המשנה יוכן תיק מועמד, שיהיו בו לפחות הפריטים הבאים: טפסי הרשמה, גיליונות ציונים ותעודות גמר מתארים קודמים, 3-2 מכתבי המלצה כנ"ל בהתאם לדרישת המסלול, דוגמאות מעבודות כתובות של המועמד והצגה כתובה של תחום המחקר לדוקטורט כאמור לעיל. המועמד יוזמן לישיבתה של וועדת המשנה. נוהל הישיבה יהא כלהלן: התייעצות בין חברי ועדת המשנה ללא נוכחות המועמד, ראיון המועמד והתייעצות נוספת ללא נוכחות המועמד, שבה תתקבלנה ההחלטות ביחס לקבלה וללימודי השלמה.

 

יו"ר ועדת המשנה יכין דו"ח שיהיה חתום על ידי כל חברי ועדת המשנה. הדו"ח יכלול בין השאר את שני הרכיבים הבאים (בהתאם לטופס שנמצא במזכירות המסלול):

 

 • המלצה מנומקת בדבר קבלה/דחייה של המועמד ;
 • רשימה מומלצת של קורסים שהמועמד יצטרך ללמוד במסגרת התואר השלישי.

 

הדו"ח יידון בוועדת המסלול, שעליה מוטל לאשר את המלצות ועדת המשנה כפי שהן, או להכניס בהן שינויים, כפי שיסוכם על דעת רוב החברים בוועדה. ועדת המסלול היא הגוף הממליץ בפני דיקן ביה"ס ללימודי מוסמכים על קבלה או דחייה של המועמד וזכותה להפעיל כל שיקול דעת רלבנטי בעיניה. ועדת לימודי מוסמכים היא המאשרת גם את התאמת המנחה, ובמידת הצורך תמליץ על מינוי מנחה נוסף, יועץ או יועצים, אשר יסייעו בהכוונת המחקר.
פרטים נוספים לגבי הקבלה לטכניון, תוכנית הלימודים והמלגות ראה אתר בה"ס למוסמכים.

 

מהלך הלימודים ודרישותיהם

משך ההשתלמות לדוקטורט יהיה עד 12 סמסטרים. לאחר קבלת המלצת היחידה רשאי דיקן ביה"ס ללימודי מוסמכים לקבוע משך השתלמות ארוך יותר לסטודנט שחויב בהשלמות (סמסטר אחד לכ-10 נקודות השלמה) או משך השתלמות קצר יותר לסטודנט אשר השתלם בעבר, הפסיק את השתלמותו וחזר להשתלם.

 

לימודים במסגרת קורסים – מספרם וזהותם של הקורסים שיוטלו על משתלם לתואר דוקטור ייקבעו בהתאם לרקע הלימודי הקודם של המועמד ותחום המחקר שהוצע. רשימת הקורסים אשר תורכב לדוקטורנט/ית תכלול שלוש קבוצות של קורסים:

 • קורסי חובה - סמינר בתיאוריות המחקר (2 נק')
 • סמינר מתקדם לדוקטורנטים (2 נק')
 • לפחות קורס אחד מתחום כלי מחקר, אשר יוצע על ידי המנחה המיועד/ת ויותאם לתחום המחקר הספציפי (היקף בדרך כלל 3 נק' – אך תלוי בהיצע של קורסים קיימים).
 • 2-3 - קורסים בתחום ההתמחות המוצע למחקר (היקף 9-5 נקודות).

 

מספר נקודות הלימוד הכולל יעמוד בדרך כלל על 16-12 נקודות, והוא יחול על הדוקטורנטים שסיימו את הכשרתם לתואר שני במסלול לתכנון ערים וממשיכים לתואר שלישי במסלול זה וסטודנטים חיצוניים אשר בחרו במסלול ללימודי סביבה.

דוקטורנטים חיצוניים, אשר יבחרו ללמוד במסלול לתכנון ערים ואזורים, ידרשו להשלים את הידע וההכשרה שלהם בתחום המקצוע בהיקף כולל של 16 נקודות נוספות במקצועות כדלהלן:

 • תיאוריות תכנון (3 נק')
 • כלכלה עירונית ואזורית (3 נק')
 • תכנון שימושי קרקע (3 נק')
 • קורס בחירה מתוך ההיצע במסלול המותאם לנושא המחקר (לא יכללו קורסי יסוד).
 • אולפן אחד מבין היצע האולפנים שלנו בהתאם לתחום המחקר (4 נק').

 

סטודנטים אלו במשך רוב תקופת הלימודים בקורסים יוגדרו "סטודנט משלים" ; המנחה יהיה בגדר "מנחה ארעי/ת".

 

ההעברה ממעמד "סטודנט משלים" למעמד "סטודנט מן המניין" תתבצע בהמלצת המנחה, לא לפני שהסטודנט יעמוד בתנאים הבאים:

 • סטודנטים בוגרי תואר שני בתכנון ערים ואזורים, או סטודנטים חיצוניים אשר בחרו במסלול ללימודי סביבה יתקבלו ללימודים במעמד של סטודנטים מן המניין. סטודנטים חיצוניים אשר בחרו במסלול של תכנון ערים ואזורים יועברו למעמד של סטודנטים מן המניין לאחר שצברו לפחות 20 נקודות וממוצע ציוניהם יהיה 85 ומעלה, ולא יאוחר מתום 3 סמסטרים מתחילת השתלמותם. לקראת סיום התקופה יגיש המועמד מכתב בקשה למעבר למעמד של "דוקטורנט מן המניין" ; המכתב יכלול הצהרה, שהמועמד יודע שתוך 11 חודשים לאחר שינוי מעמדו עליו להגיש את "החיבור התמציתי", לקראת בחינת המועמדות.

 

"החיבור התמציתי" – הסטודנטים אשר התקבלו ישירות במעמד של סטודנטים מן המניין יגישו תוך 15 חודש מיום קבלתם את החיבור התמציתי. הסטודנטים האחרים יגישו את החיבור התמציתי תוך 11 חודש מיום קבלתם למעמד מן המניין. הסטודנט יגיש ליו"ר הוועדה, באמצעות מנחהו, הצעת מחקר אשר תכלול תאור תמציתי של הרקע למחקר (לרבות סקר ספרות ביקורתי), של מטרות המחקר ושיטות המחקר. היקף מסמך זה יהיה כ- 50 עמודים.

 

בחינת המועמדות – תוך 15 חודשים מיום קבלת המעמד של "דוקטורנט מן המניין" תתקיים בחינת מועמדות. זו בחינה בעל –פה, שמשתתפים בה בדרך כלל 5 בוחנים, המתייחסים לידע של המועמד בנושא העבודה המוצעת וליכולתו לבצע את המחקר המוצע, על-פי "החיבור התמציתי", שהגיש להם, כחודש לפני מועד קיום הבחינה.

 

מטרות בחינת המועמדות הן לקבוע את התאמת המועמד למחקר לקראת התואר דוקטור ואת קבילות הנושא ושיטות המחקר. בוחנים רשאים לקבל את החיבור ללא תיקונים, או לבקש תיקון בהתאם להנחיותיהם, או שלא לקבל את החיבור, ואז יחשב המועמד כנכשל בבחינה.

 

במקרה של כישלון יורשה המועמד לגשת לבחינה שנית, כעבור סמסטר עד שני סמסטרים, כפי שייקבע על סמך המלצת ועדת הבוחנים והחלטת הדיקן. במקרה זה יגיש הסטודנט למנחה תיאור תמציתי חדש, כחודש לפני מועד הבחינה. דיקן ביה"ס ללימודי מוסמכים רשאי, בהמלצת הוועדה ללימודי מוסמכים (על סמך המלצת ועדת הבוחנים), להפסיק את השתלמותו של הסטודנט אחרי כישלון ראשון.

 

המחקר והחיבור אודותיו – לאחר שעמד הדוקטורנט בבחינת המועמדות עליו לבצע את המחקר, לכותבו ולהגישו. בחיבור ייכללו:

א. הסבר מפורט של מטרות המחקר ;

ב. סקר ספרות – תאור הידע הקיים בנושא המחקר, כולל תוצאות שהתפרסמו תוך כדי ביצוע המחקר, באזכור מלא של כל המקורות ;

ג. תאור המחקר ותוצאותיו ;

ד. דיון בתוצאות המחקר והסקת מסקנות, כולל הקשר שבין עבודת המשתלם לעבודות של אחרים באותו נושא ;

ה. רשימת מקורות.

 

כתיבת החיבור – הנחיות מעודכנות לעריכת החיבור ניתן להשיג בבית הספר ללימודי מוסמכים. המנחה יגיש לאישורה של הוועדה ללימודי מוסמכים את שמות הבוחנים המיועדים לשפוט את העבודה. דוקטורנט יוכל לבחור, באישור המנחה, בכתיבת חיבור בשפה האנגלית. את האישור יש לצרף לחיבור בעת הגשתו לביה"ס ללימודי מוסמכים.

 

הרצאה סמינריונית - הסטודנט יידרש לתת הרצאה על ממצאי עבודתו. מטרת ההרצאה היא לאפשר לסטודנט להציג את עיקרי ממצאי עבודת המחקר בפני חברי הסגל והסטודנטים, כדי שיוכלו להחליף דעות ולהעיר הערות במידת הצורך. על הסטודנט לשאת את ההרצאה בשלב מתקדם של המחקר, אך לא בסופו, וזאת כדי שיוכל להתייחס להערות ולבצע את השינויים הדרושים. על הסטודנט לפנות ביוזמתו (לאחר התייעצות עם מנחהו) למזכירות לימודי מוסמכים בפקולטה ולתאם תאריך להרצאה סמינריונית. ההרצאה תתקיים לא מוקדם מאשר חצי שנה לפני הגשת החיבור ולא מאוחר מאשר חודשיים לפני הגשתו. מועד ההרצאה חייב להתפרסם בידיעון של הטכניון. על הסטודנט לדאוג לכך שמתן הרצאתו יאושר על ידי המנחה בכתב, ושהאישור יועבר לביה"ס ללימודי מוסמכים.

 

הגשת החיבור – החיבור יוגש לביה"ס ללימודי מוסמכים, בהתאם להוראות ביה"ס לגבי עריכתו, התקפות במועד הגשתו. יוגשו עותקים שמספרם כמספר הבוחנים +1. יצורף אישור בכתב מהמנחה על הסכמתו להגשת החיבור.

 

בחינת הגמר – הבחינה תיערך בדרך כלל בעל-פה, בהשתתפות המנחה או המנחים ועוד שני בוחנים. אם בוחן אחד או יותר קבלו מדיקן ביה"ס ללימודי מוסמכים אישור להעדר מהבחינה, תיערך הבחינה בחלקה בכתב ובחלקה בעל-פה. במסגרת הבחינה, המועמד יגן על גישתו לנושא המחקר ועל המסקנות, כפי שנכתבו בחיבור. הבוחנים יקבעו אם החיבור התקבל או לא התקבל, אם דרושים תיקונים בחיבור, שיבוצעו לאחר הבחינה, וכן מי מן הבוחנים יהיה אחראי לאישור ביצוע התיקונים. אם נכשל הסטודנט בבחינה, יורשה להיבחן פעם נוספת, לא יאוחר מאשר שנה אחרי הבחינה הראשונה. כישלון שני יביא להפסקת ההשתלמות.

 

פרסום – פרסום תוצאות המחקר טעון הסכמת המנחה והמשתלם.

 

הענקת תואר – התואר דוקטור יוענק על ידי סנט הטכניון, על פי המלצת דיקן ביה"ס ללימודי מוסמכים וועדת התארים, המתמנה על ידי הוועדה המרכזת, שבפניה יובאו חוות הדעת של הבוחנים. התעודות תוענקנה בטכס הנערך אחת לשנה.