נוף השטח הפתוח העירוני בישראל: טבע, תכנון ותרבות - שירילי גלעד-אילסר

שירילי גלעד-אילסר

מטרת המחקר המרכזית הינה לבחון ולאפיין את מערכת יחסי הגומלין בין תהליכי ייצור נוף השטח הפתוח במטרופולין הישראלי לבין שינויים אשר חלו בתפיסות אודות הטבע בקרב מתכננים ובעלי עניין מימי תחילת ההתיישבות הציונית ועד היום.

 

המרחב הגיאוגרפי אשר נבחר לצורך הבחינה של שאלת המחקר הינו האזור סביב צירי הנחלים ירקון ואיילון. החל מסוף המאה ה-19 עם ראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל השתנה הנוף סביב הנחלים ללא היכר והוא הפך מאזור דל אוכלוסייה לאזור האורבאני הצפוף במדינת ישראל. עקב כך, במהלך שנים אלו תוכננו ובוצעו לאורך הנחלים פרויקטים תכנוניים שונים הכוללים פארקים, תשתיות ומגורים.

 

אסטרטגיית המחקר המרכזית של המחקר הינה אסטרטגיה פרשנית –קונסטרוקטיביסטית. שיטות המחקר המרכזיות הינן ניתוח שיח (discourse analysis) ואיקונולוגיה (Iconology) אשר מטרתן זיהוי נרטיבים דומיננטיים, ערכים סמויים, עמדות ותפיסות תרבותיות הן בנוף הממשי והן בייצוגיו ובתהליך תכנונו. המקורות למחקר הינם מגוונים וכוללים: תוכניות, ראיונות עומק, ייצוגים של הנוף ותצפיות באתרים.

קישור לפוסטר המחקר

 

מנחה: פרופ'ח טל אלון-מוזס