בנייה ירוקה: חוק, רגולציה וכלכלה  - ראובן רובי משכיל לאיתן


ראובן רובי משכיל לאיתן      

המחקר דן בהתפרשותה של הבנייה הירוקה בישראל בענף הנדל"ן. השערת הבסיס של המחקר הינה כי הבינוי אינו ממצה את הפוטנציאל הטכנולוגי הירוק המצוי בו, השערה הנשענת על עדות מן הספרות המקצועית, למרות שהוכח כי בנייה זו כדאית מבחינה כלכלית. המחקר הבינתחומי סוקר את המכשולים – כשלי השוק הכלכלי והחסמים הסביבתיים והבירוקראטיים – המונעים את ענף הבנייה מלהסתייע באופן כדאי, לפי מבחן עלות - תועלת, בהתפתחות הטכנולוגית.

 

המחקר מבקש לבחון את המכשולים המונעים מתעשיית הבנייה מליישם באופן מלא את הטכנולוגיה הירוקה. האם המכשולים האלה נובעים מהשוק; מכשל שוק? האם מכשולים אלה נובעים מחקיקה או שמא יש לסביבת בנייה זו סממנים הדורשים התייחסות מיוחדת לה, התמודדות שאינה באה לכדי ביטוי במרחב המשפטי או במישור הכלכלי המקובל? המחקר מבקש למפות, מבחינה תיאורית, את שטח הבנייה הירוקה, בניסיון לשרטט תוואי נורמטיבי מתאים. המחקר בוחן את המציאות בה שרויה הבנייה כדי להבהיר את הכורח ברגולציה מתאימה.

ייחודו של המחקר הוא בבחינה האינטרדיסציפלינארית שלו, בחינה המאפשרת התאמה של הכלים המקצועיים והאקדמיים לתחום הבנייה הירוקה. יתרונו של המחקר הוא בסינרגיה בין מישורים שונים, ובמציאת תוואי מתאים לתמונת הנוף הבנוי, בניסיון להתאים את הבנייה להתקדמות הטכנולוגיה הירוקה. 

 

 

מנחה ראשי: ד"ר יאשה גרובמן

מנחה שותף: פרופ"ח דניאל צ'מנסקי