אידיאולוגיה ותכנון: על מקורות העיצוב האורבאני של שכונות מינהל מקרקעי ישראל ושכונות משרד הבינוי והשיכון - ענבר וייס

ענבר וייס

תיאוריות תכנון ועיצוב מרכזיות, רואות את התכנון ככלל, כביטוי מובהק של תפישות העולם החברתיות-כלכליות העומדות בבסיסו. זאת, גם כאשר נטען ע"י קובעי המדיניות והמתכננים כי הם ממלאים אך ורק את "תפקידם הראשוני" בייצור מרחב מחייה הולם לתושבים.

מחקרים רבים בחנו את התכנון הפיסי לאור תפיסות עולם מדיניות פוליטיות. אחרים, בחנו את התכנון הפיסי לאור תפישות עולם כלכליות וחברתיות. אולם טרם נמצא מחקר מעמיק הבוחן באופן השוואתי את התוצרים האורבאניים הנובעים מתפישות עולם של גופי תכנון שונים.

המחקר המוצע מבקש לבחון האם מתקיים קשר בין תפישות העולם העולות מתוך המדיניות המוצהרת של שני הגופים הראשיים האחראים מטעם הממשלה על תכנון ציבורי מפורט של שכונות מגורים חדשות בבניה רוויה בשני העשורים האחרונים: משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל לבין תוצרי התכנון. תפישת העולם העולה מתוך המדיניות המוצהרת של משרד הבינוי והשיכון, ולמרות הפרטת הבנייה הממשלתית והוצאת עבודת התכנון בפועל מידי אנשיו, היא, כפי שעולה מבחינה ראשונית,  תפישת עולם מתערבת-חברתית. לעומת זאת, תפישת העולם העולה מתוך המדיניות המוצהרת של מינהל מקרקעי ישראל היא תפישת עולם בלתי מתערבת הדוגלת בכוחו של השוק החופשי.

משרד הבינוי והשיכון הוביל את התכנון העירוני והשכונתי מאז קום המדינה. אגף התכנון במינהל מקרקעי ישראל הוקם בשנת 1974, אך מעורבותו הגדולה והנמשכת בתכנון שכונות מגורים בבנייה רוויה החלה בשנת 1994. המחקר המוצע יתייחס לתכנון השכונות ממועד זה ואילך.

המחקר יתמקד בתכנון השכונתי של שנות התשעים והאלפיים במדינת ישראל, ביוזמת שני הגופים. המחקר יבחן את המדיניות המוצהרת של שני הגופים בהקשר לתכנון שכונות מגורים, יבחן את תפישות העולם העולה מהן, ויבחן את דרך השפעתן, וישווה בין התוצרים התכנוניים של כל אחד מהם. זאת, באמצעות מודל משווה שיפותח מתוך סקר הספרות וינתח את הקשר, אם קיים, בין תוצרי התכנון לבין המדיניות המוצהרת. 

 

 

מנחים : פרופ' שמאי אסיף, פרופ"ח איריס ערבות , ד"ר הדס שדר.