עורף בתכנון: קריאה עירונית של מנגנוני הגנה אזרחית - עידו צוק

עידו צוק

השימוש במונח "עורף" מציין את החשיבות האסטרטגית של עומק ההגנה להכרעת הלחימה בחזית. ה"עורף" משמש קטגוריה מתווכת בין צבאיות ואזרחיות; בין קדימותו המבצעית של הצבא ואחריותו למרקם החיים במקרה של משבר לאומי ובין ייצור המרחב העירוני כאידיאל תרבותי של מוכנות וחוסן חברתי. בישראל התחושה של העדר עומק אסטרטגי מעצבת את תפיסת הביטחון הלאומי, משפיעה על היכולת לנהל שגרת חיים וקובעת מצב מתמשך של חירום. עליית כוחו התרבותי והאידיאולוגי של העורף, כמכשיר אזרחי של ביטחון לאומי, מאיצה את תהליכי ההתבצרות וההתחמשות של המרחב העירוני ומדגימה את ניהול משבר ההגנה על העורף כפרקטיקה עירונית של ייצורו כ'חזית אזרחית'. פרקטיקות אורבניות המזוהות עם היבטים אסתטיים ואתיים של טכנולוגיה צבאית, הופכות את הביטחון בעיר למוטיב עיצובי המחזק את הסמכות השלטונית ואת זכויות הקניין של המדינה על מרחבים ציבוריים. מצבי משבר מאפשרים למדינה נגישות ושליטה גם במרחבים בבעלות פרטית.

 

המחקר בוחן את ההתכוונות הצבאית-מדינית והאזרחית-עירונית, ההתקפית וההגנתית, של בינוי 'העורף כחזית'. הנחתו היא כי למרחב, לתשתיות ולהיבטים תרבותיים של חיי עיר יש חשיבות בפעילות המערכת הביטחונית בעורף. לכן, בניגוד לדיון ההיסטורי, המדיני והביטחוני על העורף בישראל, במחקר זה הסביבה הפיזית אינה נתפסת כרקע פסיבי לתרחישי איום, לדמיון הציבורי של העימות הבא, או כמענה לאיום עם בניית אמצעי הגנה. תגובת העורף למשבר, ושיקומו ובנייתו מחדש במהלך המשבר וביום שאחריו מדגישים את האופן שבו עימותים צבאיים מנוצלים לצרכים אזרחיים. העיקרון הדו-תכליתי של מדיניות תכנון ועיצוב אדריכלי במיגון מהווה דוגמה טיפוסית לכך.

 

חקירת עורף בתכנון אינה עוצרת בשלב המוכנות לקראת מלחמה. היא מתמודדת עם תוצאותיה של מלחמה בשטח ומרחיבה את בסיס הגישה המחקרית גם לשיקום, שיפוץ ופיתוח עירוני עם החזרה לשגרה. חקירת תפקידו ותפקודו של העורף חורגת לפיכך מעבר לרמה הייצוגית של מופעיו האדריכליים המיגוניים ובודקת את יישומיו כפרקטיקה מקצועית, כניסיון חיים וכמבנה שיח אינטגראליים לשינויים תרבותיים חברתיים, ופוליטיים במציאות של עימות מזוין.

 

מקרה בוחן של שיקום והתחדשות עירונית בודק את הכוונות והיכולות הביצועיות של המדינה, תעשיית הדיור והציבור בתכנון פורמלי ולא-פורמלי של העורף. תוכניות, מסמכים ומתווי מדיניות הנוגעים לניהול משבר בעורף משמשים בסיס נתונים לעבודת שדה אנתרופולוגית החוקרת משבר קהילתי, שיח נדל"ני ופורמליזציה אדריכלית של חוסן לאומי..

 

קישור לפוסטר המחקר

מנחה: פרופ"ח רחל קלוש