פערים בנכסי הון מרחביים בין שכונות בעיר חיפה - מורן אביב

מורן אביב

המחקר המוצע נועד לסייע באיתור רמת פערים בין שכונות, תוך הגדרת פרופיל מרחבי לכל שכונה המאפיין את חלוקת הטובין בתוך הרשות המקומית, בהתבסס על תיאוריית נכסי ההון. פרופיל זה מאפשר בניית כלי המסייע לגבש המלצות מדיניות מרחבית לחלוקה יעילה של המשאבים העירוניים, ביחס לנכסים סביבתיים, תרבותיים וחברתיים. בהיבט המרחבי נכסי ההון מהווים מכלול המשקף יכולות של העיר ושכונותיה כגון חדשנות, יצרנות ופיתוח, ואילו בהיבט הפרטי נכסים אלו משקפים את היכולת לצבור ולהוריש נכסים אלה ובעזרתם לתפוס עמדות חברתיות וכלכליות. בהיעדר בסיס מידע המשקף את יכולות אלה בתוך העיר, קיים צורך באיסוף נתונים המתייחסים למכלול המשאבים היוצרים יכולות והזדמנויות בפני הפרטים ומשקי הבית ותרגומם לערכים ברי מדידה והשוואה. המדדים הקיימים במאגרי המידע הפורמאליים אינם מספקים מידע על יחידות גיאוגרפיות קטנות והם מבוססים על מסד נתונים מוגבל. המחקר מציע לענות על המחסור האמפירי ולשלב היבטים מרחביים ואישיים של נכסי ההון בשכונות, תוך בחינת הפערים ביניהן, הקשרים בין נכסי ההון השונים והשלכותיהם על הזדמנויות החיים. על מנת למדוד את צבירת נכסי ההון נערך סקר שדה אשר מתבצע באמצעות שאלון מובנה שנבנה במיוחד למטרה זו בשלוש שכונות בחיפה: שכונת הדר, שכונת רמות ספיר ושכונת גולדה. באמצעות השאלון ייאספו נתונים על נכסי ההון הרלוונטיים לבחינה ברמה שכונתית: הון חברתי, הון תרבותי, הון אנושי, הון תחבורתי והון טבעי. בנוסף, תיבדק סביבת המגורים על ידי תצפיות ומיפוי לשם בחינת הזיקה בין מאפייניה השונים לבין הזדמנויות הפרטים החיים בה והאינטראקציות ביניהם. לאחר ניתוח הנתונים ייבנה פרופיל מרחבי וייערך ניתוח השוואתי בין השכונות.

 

מנחה: פרופ"ח אמנון פרנקל