הקשר ההדדי בין עיצוב מעטפת הסביבה הפיזית של מרחב הלמידה לבין המטרות הפדגוגיות בבית הספר היסודי - יעל מילוא שוסמן

יעל מילוא שוסמן

מחקר זה בוחן את התופעה של עיצוב קירות הכתה בבית הספר היסודי בישראל כביטוי של תופעה תרבותית, חברתית והתנהגותית וכאסטרטגיה חינוכית. תופעת קישוט כיתות בית הספר נפוצה ברחבי הארץ ובארצות רבות נוספות מזה שנים רבות. בתצוגה על קירות הכתה, מושקעים משאבי זמן, רוח וחומר רבים והיא מהווה את הנוף החזותי שנחשפים אליו תלמידי בית הספר היסודי למשך שעות רבות מדי יום. עם זאת, לא קיים ניסוח ברור ומוסכם של יעדי התצוגה, לא נבדקו דרכי התהוותה והשימוש בה, מעצביה לא הוכשרו לבצעה וכמעט ולא נבחנה התועלת שהיא עשויה להביא.

 

המחקר עומד על המניעים לעיצוב התצוגה ועל השפעתה בפועל ומעמת את המסרים העולים ממעטפת הכתה עם מטרות החינוך המוצהרות בזרמים חינוכיים שונים ובשכבות גיל שונות.

 

תחומי הידע העיקריים שהמחקר מתבסס עליהם הינם תחום החינוך, תחום העיצוב הסביבתי, הנוף הלשוני והאוריינות החזותית והקשר ההדדי ביניהם כפי שהוא בא לידי ביטוי בעיצוב סביבה חינוכית לילדים.

 

המחקר מתבסס על תיעוד התצוגה והעברת שאלונים למורים ולתלמידים בבתי ספר רבים ומתמקד בהשוואת התצוגה, מטרותיה, ביטוייה ומשמעותה עבור התלמידים, המורים וההורים בשני בתי ספר מזרמי חינוך שונים.

 

מנחה: פרופ"ח רחל זבה