בנה ביתך: קריאה סוציו-תרבותית של מערכות דיור ומגורים - דקלה יזהר

דקלה יזהר

בעשורים האחרונים הולך וגדלה האוטונומיה של הפרט על החלטות בתחום תנאי הדיור שלו. תהליך זה הוא חלק מהתעצבות דפוסי משילות ושוק ניאוליברליים. כאן הופך הפרט ליצרן ולמרכיב משמעותי בזירה הולכת ומתפתחת, הכוללת שחקנים שונים; מוסדיים, מקצועיים, קבוצות ענין, ארגונים ומשקי בית, הפועלים בשווקי הון שונים ומשתמשים בפרקטיקות ובערוצי העברת ידע שונים. הקריאה העולה מתוך הספרות המחקרית בנושאי דיור היא של חיפוש פרדיגמות חדשות לעיסוק במימדים הייחודיים של זירה זו. מחקר הדוקטורט נענה לקריאה ומחדד את הצורך בפיענוח המימדים המרחביים הפעילים בדיור. הוא מתמקד באופנים בהם הפרט הופך לחלק מרכזי בייצור המרחב הבנוי, בדגש ספציפי על בנייה וייצור של הבית הפרטי כחלק מייצור המרחב הבנוי.

 

המחקר תופס את ייצור הבית הפרטי כפרקטיקה תרבותית. משמעויות המוטענות בתהליכי ייצור הבית האישי, בתחומים שונים לגבי זהותנו, הן הבסיס הנרטיבי שבשמו ובכוחו מיוצר מרחב בנוי ממשי. השאלה העומדת בבסיס המחקר היא: כיצד מובנה הבית כרעיון ? מהן המשמעויות שלו? וכיצד הם חלק מפרקטיקות אישיות ותהליכי ייצור ובניה בפועל? המחקר מתבסס על איסוף נתונים איכותניים מתוך זירת ייצור הבית הפרטי, המתבססים על ראיונות עם יחידים ומשפחות שבנו או בונים את ביתם, שאלונים לקבוצות עניין שונות וייצוגים מתוך תהליכי הייצור. הניתוח מצליב ממצאים מנתונים אלו עם תהליכים רחבים יותר: פוליטיים, כלכליים, חברתיים ומקצועיים.

 

במהלך בניית ביתם מנהלים הדיירים משא ומתן עם אדריכלות הכולל לימוד ידע חדש ופיתוח מיומנויות חדשות, לצד אימוץ, עדכון, הפנמה והתנגדות, לרעיונות קיימים. קריאה תרבותית של מהלכי דיור אלו מחדדת את מרכזיותה של האדריכלות, לא רק כתוצר או כתפיסה מקצועית ופורמלית, אלא בעיקר כסוכנות ידע המנהלת יחסים משתנים עם השחקנים השונים בזירה בה היא פועלת. בהתבסס על מיפוי זירת הייצור העצמי של הבית, מאפשר המחקר לשאול לגבי מקומה של האדריכלות כשחקן מרכזי בזירת הייצור המשתנה כחלק מהתעצבות דפוסי משילות ושוק ניאוליברליים. ערעור ההיררכיות המקובלות של ידע מקצועי הופכת את המחקר לכלי פרשני המאפשר לבדוק את האופנים בהם ידע אדריכלי נלמד, מוטמע והופך לכלל מוצר בנוי.

 

לינק לפוסטר המחקר

 

מנחה: פרופ"ח רחל קלוש