צדק חברתי ושוויון: הזדמנויות בעידן של פרבור עירוני - אמיל ישראל

אמיל ישראל

שאלות אודות צדק ועוול חברתיים עלו בשנים האחרונות בשיח התכנוני-מרחבי ביחס לתופעת הפרבור העירוני ותצורתה המפוזרת (Urban Sprawl). לפרבור הבלתי מרוסן יוחסו לכאורה השלכות חמורות על חלוקת המשאבים והטובין בחברה ומכאן גם על הזדמנויות החיים של פרטים וקבוצות בה. אולם חרף הטענות בדבר הפגיעה בצדק החברתי במרחב, נדמה כי קיים חסר אמפירי בביסוסן או הפרכתן, גם על רקע הקושי לתרגם את מושג הצדק למדידה אמפירית.

 

המחקר עוסק בבניית תשתית אמפירית חדשה למדידת רעיונות של צדק ושוויון הזדמנויות בעידן של פרבור. במרכזו, עומדת התיאוריה של הסוציולוג הצרפתי פייר בורדיה ואחרים אודות הביטוס ומשאבי-הון, הנוצרים, נצברים ומועברים בפלטפורמה אישית ומרחבית. במסגרת תיאוריה זו, ניתן לציין שלושה משאבי-הון עיקריים: הון כלכלי, הון תרבותי והון חברתי. אלו מסמנים עבור הפרט את היכולת להוון את יכולותיו בתחומים שונים, ליכולת מעשית לתפוס עמדות חברתיות אליהן הוא חותר. הטענה במחקר היא כי השגתן של עמדות חברתיות שונות תלויות בדרך שבהם אותם גורמי הון מחולקים במרחב. צבירתם של גורמי הון בידי הפרט ומשפחתו משפיעים על חשיפתם לסט של הזדמנויות חיים ויכולות בשדות חברתיים שונים. יתר על כן, לרשות המקומית בתהליך המתואר לעיל חשיבות רבה משום שהיא עשויה לייצר עבור הפרט סט של הזדמנויות היכולות לנבוע משלושת תצורת ההון הבורדיאניים ומההביטוס שמחזיקים תושביהן. האינטראקציה שבין הפרט למקום קובעת את דפוס החלוקה של טובין שונים במרחב ומכאן גם את מידת השוויון בהזדמנויות, קרי את הצדק החברתי. לכן נדמה כי צדק חברתי במטרופולין עשוי להיכון תחת איזון באופן פריסתם המרחבי של משאבי-הון בכל אחת מתצורות היישוב הנחקרות: ערים ופרברים, כשלתכונותיה של סביבת החיים המקומית תפקיד מרכזי בעיצוב החלל החברתי הנחקר.

 

על מנת להמיר מסגרת תיאורטית זו לכדי מדידה אמפירית נבחר חקר אירוע בבמטרופולין תל-אביב אשר כולל את העיר נתניה ופרבריה. במסגרת המחקר האמפירי נערך סקר שדה במסגרתו בוצעו ראיונות אישיים עם כ-1,050 ראשי משקי בית. כמו כן בוצע ניתוח מדיניות אזורי בדבר השקעה וטיפוח המכוונת ליצירתם של משאבי-הון מקומיים ופיתוחן של סביבות חיים שיכולות להעצים הזדמנויות החיים באמצעות ניתוח תקציבי של שירותים מקומיים, כגון חינוך ותרבות וראיונות עומק שנועדו להבין את פילוסופיית ההשקעה המקומית בקרב פקידים בכירים ונבחרי ציבור מקומיים.

קישור לפוסטר המחקר

 

מנחה: פרופ"ח אמנון פרנקל