דפוסי שימוש ופעילות במגרשי משחק עירוניים באזור חיפה - אילנה בגליי

אילנה בגליי

המשחק מהווה חלק משמעותי בתהליך ההתפתחות הקוגנטיבית, הפיסית, החברתית והרגשית בתקופת הילדות. דרך המשחק הילדים לומדים על עצמם ועל העולם הסובב, רוכשים עצמאות, מגבשים את זהותנו ובונים בטחון עצמי. מקומות המעניקים הזדמנות למשחק חופשי הינם בעלי חשיבות רבה, במיוחד בערים בהן צפיפות הולכת וגדלה מאיימת על סביבות החוץ של הילדים. גורמים רבים מגבילים את עצמאותם של הילדים המודרניים ולכן התפתח בערים הרעיון של מגרש המשחקים. זהו מקום שנועד לאפשר לילדים לשחק בחוץ בתנאים בטוחים שמתאימים לצרכיהם. כיום, בנוסף לילדים מגילאים שונים, מגרשי משחק משרתים אוכלוסיות נוספות ומהווים חלק ממערך השטחים הפתוחים בעיר.

 

התקנים הקיימים בישראל מתייחסים בעיקר לדרישות בטיחות במתקני ומגרשי המשחק. לא קיימים קריטריונים לקביעת איכותה של סביבת המשחק ומידת ההיענות שלה לצרכים ההתפתחותיים של הילדים. נראה כי יש צורך לבסיס ידע המשלב תחומים שונים הנוגעים להתפתחות הילדים ותכנון מרחבי, כדי לתכנן סביבות חדשות ולשפר את הסביבות הקיימות כך שיתאימו לצרכי המשחק ויאפשרו לו להתרחש.

 

מטרת המחקר העיקרית היא השוואה בין סביבות משחק מתוכננות השונות במאפייניהן, כדי ללמוד לגבי ההבדלים הקיימים בפעילות והעדפות הילדים. מאפייני סביבות המשחק נבדקו בעזרת מערכת קריטריונים שגובשה על סמך הצרכים ההתפתחותיים של הילדים המזוהים בספרות התיאורטית והאמפירית.

 

במהלך המחקר נערכו תצפיות מפורטות וראיונות הורים ב- 15 מגרשי משחק בשכונות שונות בחיפה.

 

הממצאים מציגים נתונים לגבי פעילויות מועדפות על הילדים, התנהגויות חריגות ורמת האינטנסיביות של השימוש במגרש.  בנוסף נערך סיווג של מתקני משחק לפי תרומתם לתחומי התפתחות שונים וניתוח של מגוון ואופי הפעילות על כל סוגי המתקנים.

 

ממצאי המחקר יכולים לסייע בהעמקת הידע הקיים בישראל לגבי אופן השימוש בסביבות משחק שונות ע"י ילדים ואפשרויות התאמה ושיפור של סביבות אלה כסביבות התורמות להתפתחות הילד. בנוסף המחקר עשוי לתרום לניסוח קווים מנחים לתכנון סביבות משחק בישראל. 

 

מנחה: פרופ' ארזה צ'רצ'מן