העיר הדחוסה: מחקר פנומנולוגי יישומי - אורית שמואלי

אורית שמואלי

במרכז המחקר ניצבת השאלה 'מהי עירוניות?' המחקר עוסק בחתירה לזיהוי מרכיבי המקום העירוני. אולם, בניגוד לגישות פוזיטיביסטיות הנוהגות בעיר כאובייקט, ובחוויתנו את העיר כסובייקטיבית, מחקר זה מתייחס לשאלת העירוניות מפרספקטיבה פנומנולוגית, שאינה מנתקת בין אובייקט לסובייקט. בעקבות הפנומנולוגיה של הפילוסוף מוריס מרלו-פונטי, המחקר ממשיג את העיר ואת חווית ההליכה בתוכה כרצף אחד, ולשם כך הוגדר המושג החדש 'אורבניזם דחוס'.

 

המחקר הפנומנולוגי-יישומי נסמך עד כה על תיאורי תופעת העירוניות כפי שנחוותה באזורים מסוימים במומביי ובדלהי שבהודו וכן, בירושלים, ישראל. פרשנות התיאורים המילוליים והחזותיים הניבה המשגה של תופעת האורבניזם הדחוס ביחס לעודפות ולחוסר של "הנראה" ו"הלא-נראה" בעיר (מושגים מהאונתולוגיה המאוחרת של מרלו-פונטי). הממצאים מצביעים כי העודפות העירונית נעה בין "הנראה" העירוני ו"הבלתי נראה" העירוני, וכי דינמיקה זאת מתנהלת בו-זמנית ע"פ שלושה עקרונות שבמרכז המחקר: הצטברויות, חשיפות והיפוכים.

 

הצטברויות, חשיפות והיפוכים, המרכיבים של העיר הדחוסה, מבקשים להיות מצע לתכנון אדריכלי של חללים עירוניים המבוסס על הבנת החוויה העירונית כממוקמת במרחב רווי הקשרים וכמגולמת בגוף. שלושה מושגים אלה אינם מכתיבים צורה אעפ"י שהם ישימים בקני-מידה עירוניים קונקרטיים שונים דוגמת סטרוקטורה עירונית, חתכי רחוב, מבנים זמניים וכיוב'. בשלב המחקרי הבא, המושגים יפורשו בתהליך של מחקר מונחה עיצוב, אשר יפיק מגוון של צורות ופעולות אדריכליות, שמטרתן להגביר את חווית העירוניות ואת ההיבטים הפואטים של חווית המרחב העירוני.

 

המחקר עשוי להרחיב את הבנת המקום העירוני מפרספקטיבה שאינה צרכנית ( non-commodifiable ) ולתרום להשבתו של הממד הפואטי של חווית המקום לשיח התיאורטי ולפרקטיקה של עיצוב עירוני.

קישור לפוסטר המחקר

 

מנחה: פרופ' איריס ערבות