ארכיטקטורה - הסמכה - תכנית לימודים

תוכנית חדשה טכניון ארכיטקטורה לימודים

תוכנית חדשה טכניון ארכיטקטורה לימודים

 

סטודיו ליבה -

תפקידו של סטודיו לחדד את הבנת פניו השונים של תהליך התכנון ואת פיתוח היצירה האדריכלית על בסיס הבנה זו.  בסטודיו נרכשות המיומנויות הבסיסיות של המקצוע: עבודה בחלל, חומר, צורה, תנועה, טקטוניקה, הבנת פרוגראמות ותפקוד, תרבות, שפה וטכנולוגיה אדריכליים, מערכים חברתיים וקנה מידה שונים של הסביבה הבנויה, החל במרכיבי הבניין וכלה בקנה המידה העירוני. התרגילים השונים המטלות השונות בסטודיו יעסקו בסוגיות נבחרות בעשייה האדריכלית.  

 תוכנית חדשה ארכיטקטורה טכניון

 

סטודיו נושאי (תמאטי) -

סטודיו המגדיר נושא מרכזי בבסיס הסטודיו לו יוקדש קורס התמך של הסטודיו. תחומים אלה יקושרו לרוב, אך לא בהכרח, לנתיבי התמחות מחקריים במסלול הנמצאים בחזית הידע או העניין המקצועי. לסטודנטים יוצע מגוון גדול של פרויקטים, מתודות וגופי ידע.

התוצר של הסטודיו הנושאי יהיה פרויקט אדריכלי/ נופי/ עירוני או אזורי.

ארכיטקטורה טכניון חדשה תוכנית

 

 

לפי שיטת הצבירה, תקופה זו ניתן לקצר לשנה ובתנאים מסוימים.

  • המעוניינים להמשיך לתואר שני מחויבים להשלים שניים מתוך קורסי הסטודיו הנושאי.
  • אלו המשלימים תואר ראשון בלבד מחויבים להשלים סטודיו אחד.
  • בשנתיים אלו יתאפשרו חילופי סטודנטים למעוניינים.
  • כאן תתאפשר בחירה מנתיבים (אדריכלות בת קיימא, עיצוב עירוני, היסטוריה, תיאוריה וביקורת, תכן דיגיטלי, ושימור המורשת הבנויה והנוף ועוד)

ארכיטקטורה בינוי ערים טכניון תוכנית חדשה

 

סטודיו נושאי מקצועי (רשם) -

 פרויקט מעשי העונה על דרישות התרגול של הרשם.


פרויקט גמר במתכונת של פרויקט תזה -

 פרויקט המתפרש על שני הסמסטרים האחרונים, ובעל אופי מחקרי. לפרויקט נלווית תזה או לתזה נלווה פרויקט.

כאן תתאפשר בחירה לפי נתיבים.

 

 לקישור לדף שאלות ותשובות בנוגע לתוכנית הלימודים לחצו כאן

 

הערות

1. ההרשמה ללימודים בכל סמסטר תכלול עד 23 נקודות. הרשמה בין  23-26 נקודות תתאפשר רק לסטודנטים בעלי ממוצע מצטבר של 90 ומעלה - באישור מרכז לימודי הסמכה.

2. לא תותר השתתפות בלימוד מקצועות הניתנים בשעות חופפות לפי מערכת השעות.

3. לא תורשה הרשמה למקצועות אשר לגביהם קיים מקצוע קדם לפני קבלת ציון חיובי במקצוע הקדם.

4.  תכנון כולל ומקצועות הסטודיו

4.1 לא יורשה לימוד שני מקצועות תכנון-כולל בו זמנית בסמסטר אחד.

4.2 את כל מקצועות החובה בתכנון כולל ניתן ללמוד לכל היותר פעמיים. 

4.3 לא יותר מועד ב'במקצועות הסטודיו, אך יתאפשר מעמד של "לא השלים".  מעמד זה יינתן במקרים מיוחדים, בהסכמת מרכז/ת הקורס ובאישור מרכז/ת לימודי הסמכה, רק לאחר שיוסדר האופן  שבו ישלים הסטודנט את המטלות ויקבל ציון, לפני שיוכל להמשיך ללמוד את שאר מקצועות הסטודיו בשרשרת. בכל מקרה, לא ניתן לדחות את מסירת הפרויקט מעבר ל-6 שבועות לאחר ההגשה של הקורס. בתום  6 שבועות  הציון יהפוך ל"נכשל".

4.4 ניתן לערער על ציון בסטודיו. הערעור יידון על ידי צוות שיפוט אשר יורכב משלושה מורים שלא היו שותפים להוראה. יש לערער תוך שבוע מקבלת הציון. לא יועלו ציונים לאחר פרסומם ללא נוהל הערעורים.

4.5 קיימת חובת נוכחות של 100% במקצועות הסטודיו. 

4.6 ההרשמה לפרויקט גמר תתאפשר רק לאחר קבלת ציון חיובי בכל מקצועות החובה.

5. מתוך מכסת הנקודות המיועדות בתוכנית הלימודים למקצועות בחירה, רשאי סטודנט ללמוד בהיקף של עד 10 נקודות ("בחירה חופשית") מקצועות מפקולטות אחרות בטכניון או באוניברסיטה אחרת (אלה האחרונים באישור מרכז לימודי הסמכה של הפקולטה ובתאום עם מזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה ומזכירות לימודי הסמכה של הטכניון).

6. באישור מרכז לימודי הסמכה של הפקולטה רשאי סטודנט ללמוד בפקולטות אחרות בטכניון, בהיקף של 10 נקודות (בנוסף לאלה שבסעיף 5), מקצועות בחירה טכניים או עיוניים הקשורים בארכיטקטורה ובינוי ערים או בתכנון נוף.

7. במסגרת נקודות בחירה  מוצעת קבוצה של פרויקטים מיוחדים. מתוכם יוכל סטודנט לבחור לא יותר מ- 10 נקודות. חריגה מתקנה זו טעונה אישור מרכז לימודי הסמכה.

8. הסטודנטים חייבים להשלים לימוד המקצועות: אנגלית בסיסית (324031), אנגלית טכנית-מתקדמים ב' (324033), עד תום הסמסטר הרביעי.

את לימוד מקצועות החינוך הגופני (394800, 394801) יש להשלים עד תום הסמסטר השמיני.

9. עבודות המוגשות כחלק מדרישות המקצוע תוגשנה בתאריך שנקבע על ידי המרצה. במקרים מיוחדים ניתן לדחות את המסירה, באישור המרצה. מסירת העבודות גם לאחר הדחייה תתבצע  לא יאוחר מ- 6 שבועות מיום ההגשה שנקבע. מועד  זה הינו סופי ומחייב את כל התלמידים והמורים בלימודי הסמכה בפקולטה. במקרים חריגים מאד ניתן לפנות בבקשה מיוחדת, מלוות בהמלצת המורה לוועדת ההוראה של הפקולטה בבקשה למתן ארכה נוספת. הארכה המרבית שתאושר תהיה של שבועיים. סטודנט שלא יגיש עבודתו עד התאריך הקובע יקבל ציון 0 על מטלת העבודה. בכל מקרה  התלמידים ישמרו בידיהם עותק של העבודה. לאחר ההגשה הסופית של העבודה לא ניתן להחזירה לתיקונים.

10. סטודנטים בעלי תעודת בגרות לא ישראלית חייבים לפי תקנות הטכניון ללמוד 3 מקצועות: מקרא, תולדות עם ישראל ואחד ממקצועות העברית: עברית למתחילים, עברית 2, או עברית למתקדמים. נקודות הזכות עבור 3 המקצועות יחשבו כמקצועות בחירה חופשית ותופחתנה מהמכסה של 10 נקודות למקצועות בחירה חופשית (ראו סעיף 5 לעיל). במקרים מיוחדים זכותה של הפקולטה להכיר במקצועות אלו כמקצועות בחירה פקולטיים. הדבר ייעשה באישורו של מרכז לימודי הסמכה.

11. סטודנט מלימודי הסמכה שצבר 120 נקודות, רשאי ללמוד מקצועות של לימודי מוסמכים פתוחים להסמכה. הרשמה למקצועות אלו תתאפשר רק באישור מורה המקצוע.